Volodymyr Bilyk

Roadrage Atbash

LU GIZROH ORKH SZRI XFIOH YILD YOLDD YOLD
OLOOOO GZXRGOBBBB GZIG YZGH ORWHHHHH GZKKGZKK

ILOOH DIB IVYVOOLDD IZHSS YOZMP GROGH
XOZKKVII ZUGVIXOZK IRKKOVVV OZKH YORMPP
HGROOOO IRKKOVH WIZDMM YZIVOBB KVZO KZGG

WILDM RM WRWLL GFNNGFNFOG VVIRVVV RWOVVVV DSLKK

GZKKKKKZGGGGGRGGGGGZGGG

KFOOO GLD GIVV UIVG LU AVZOO HOZKKKXSZKKXSZKKK

ZNKOV XSLIGOV ZYZUGGG DZUUU UOFHSSURGG
IZBB IZTTT TZHK GFXP GLOOO OLLKK BLDOOO IZKKIZKKIZKK
GZIG DSRIIOHH UZRMGOBB YOLGH GFGGGFGGG SZZZZ

IZHSSSSS GROGG TZUUVVV SZOG

DZEVVVVV YORMPP FSSGSIFHGGGG VOZYLIZGVOB
ORKHH BZDMM JFZUUU MFOO OFOO
OZNNNOZOZOZZ OZFTSS MZBBB UOZRORMT

DLDDDLDDDLDD SZHSS SZDDSZDDD URGHHH VOZYLIZGV YZZZ YVOXSSS

YOFIGGG UOFHGVIII XOZNZMG ZYIFKG
BZDOOSZDDSZDDD UOZROOUOZROO
ULFO VYY YZDO YOLYY MZY ALLNNN

UOFC KFOK ILOOH AZKKK XIZNKHHHH VYYYYY
YZIYVWWWW ARMTT HDRUG UOZRORMT IFXPPIFXPP
SFHSS DROORDZD UOZNN FSSS MROOOO OLLL

ZOLLLLL ZOZHHHH

OZKKKOLKK OZZWRRWZ DVZERMT TZTT KFHSSS
OZKKORKKVZI YOLDDDYLLL SLSZZZZ IZHS OZNV
UOZKK NZI OFIPH SLOOLDDDD KZOKRMTT
URMTVIH ARTAZTT ELOOVBBBB YOZHGG

TZOOVW IZKK PRMWW IFUU SZIHS
GLOO UOFUUU TFOKK UROORKK
TZTT UOFNK TFITOV ORKKKLKK GRMTOV
GIROOO GDRHGGGDRIOO TFITORMT
OZXPRMTT URMTVIIDZTTRMTT EZTIZMG
UOFUUU XOZKHHXOZHKKKHMZKK MLWWWDZOOLKKKKKK
OLL OZK GVZIH ULFOOOO

WILLO UOLLII ALLNNN GZK KZOO ZMW RGH YOZYHHHH WILOOO

HKZGGGG HRTSSSOLLNHH DZMWVII
UZOOHHHH HGROOOOO SZOGHH DIBB
WZOOBBWZOOB GSILYY ZNKOVV SLKKKZGGGGYLYY GZII

HJFZOOOOOOZKH XSZKHH KFUUUUU XORXPPXORXPP LSSSS

GROGG KOBB YIVZGSS YIZHHHHRTSS SLOOLD
GDRHGH YVULIV OZHG LU GLOVIZYOV LEVI
TMZHSSS XOZKK XOZKKKK DZROO KOFNKK
KVZOO HSIROO DIBOB KOLKK ZZZZB ZZZZB
KZZKZZKZZKZIZZKZZKZZKZZ KLL LI TZTT

HOZKK XSRIK DZOOLD IZTH KOLK YORMP YZZZ
YOLDDDYLL GZIG ARMTTTT TZHKK BZMPP
ARTAZTT TZUUVV YZIV KZOKK TFOKK ZDIBB

TZT HOZHSSSSSSSSSS ARTAZT GDRHGGGG ILOOOOO HSIFTTTTTTT

DIB DZROO BZDOOSZDDDD GZIG GLOO DZUU
KFOOO UZMUZIV YORMP ZDIBBB KRGZKZGG
ORHKK MRO SLOOLD WILLK WILLK

DSLKK DSLKK DSLKK BZDD KHSZDD TMZDD GZD

GZKKGZKKKKK ARMTT YRUUU GROGG

TFOKK TZHKK TZK KOZHSS ORK HRKK OFOOOOO
IZMPOV WILL HSIROOO TMZD ZRI

“The intention of this text is to explore creative possibilities of encryption, specifically creating a sound poem out of straightforward poetic text. The source texts are the poems from the book Roadrage. The resulting text was created through a combination of different substitution ciphers, primarily Atbash cipher. The other ciphers were used to create this text are Affine cipher and Caesarian shift. In a couple of instances Rot13 algorithm was used for editing purposes.”

“Volodymyr Bilyk is a poet from Ukraine who writes in English. He adheres to Ezra Pound’s “Make It New” aesthetic and considers Pink Dairies’ song Do It to be a quite adequate description of his artistic intentions.”

Get the Magazine

Innovative. Experimental. Conceptual.

There's a heaping helping of unique and interesting works,
only available in the latest printed edition of Infinity's Kitchen .

GRAB A COPY